Search

Calendar

«  September 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Entries archive

JZU DOM ZDRAVLJA RO�AJE

Posjeta ministra Hrapovića Doma zdravlja Ro�aje, 22.09.2017.

VIJESTI

01.02.2016

POSJETA MINISTRA ZDRAVLJA I PREDSJEDNIKA OP�TINE SA SVOJIM SARADNICIMA DOMU ZDRAVLJA RO�AJE

Dana 01.02.2016. god. ovu ustavnovu je posjetio Ministar zdravlja
 dr Budimir �egrt sa saradnicima  I predsjednik Op�tine Ejup Nurković.
 Na random satanku director je upoznao prisutne o onome �to je rađeno
 u predhodnom vremenu kada je upitanju organizacija, usavr�avanje 
kadrova investicije koje su izvedene u ovohj ustanovi kako bi se 
stvorili �to bolji uslovi za rad. Organizacija rada se stalno dograđuje
 I prilagođava pacjentima I novim shvatanjima organizacija medicinskih
 ustanova indikativna je edukacija svih zapo�ljenih I posebno ljekara
 u ovoj ustanovi kao I redovno usavr�avanje odnosno dodjela specalizacija
 za one discipline koje su uska grla u fukcionisanju. Pobrojane su sve 
velike donacije koje su u predhodnom period zavr�ene uz niz manjih 
projekata koja ova ustanova planira radi boljeg fukcionisanja kao I
 prioritete budućeg razvoja ove ustanove uz istovremeno izno�enje
 problema sa kojima se u ovoj ustanovi sretaju. Ministar zdravlja 
je izrazio zadovoljstvo sa onim �to jevideo u ovoj ustanovi, sa načinom
 fukcionisanja I dao određene smjernice daljeg unapređenja fukcionisanja 
ove zdrastvene ustanove, pohvalio je rad Menad�menta ove ustanove I 
tra�io od predsjednika Op�tine radi zajedničkih interesa da se Lokalna
 uprava uključi u re�avanje budućih potreba ove ustanove. Ministar je 
tra�io I ocjenu rada ove ustanove od strane predsjednika Op�tine. 
Predsjednik op�tine je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom ministra 
zdravlja  I potom kazao da je zadovoljan kako ova ustanova fukcini�e
 kako menad�met upravlja ovom ustanovom I izrazio spremnost da pomomogne 
u mjeri mogućeg. Na kraju posjete svis u bili saglasni da ova ustanova
 radi dobro da treba napraviti napora da se standardi podignu da se
 stvore �to bolji standardi zapo�ljenih kao I pacjenata koji koriste
 usluge ove ustanove. Na kraju je director ove ustanove zamolio 
Ministra za re�avanje određenih pripriteta od strane ministarstva
 kako bi ova ustanaova fukcionisala �to bolje �to je minister podr�ao
 I naglasio da će se zalo�iti da se ti projekti �to prije relizuju.

   

29.01.2016. god.

Posjeta Ambasadora Turske u Crnoj Gori i koordinatora TIKE za Crnu Goru JZU Dm zdravlja Ro�aje

Dana 29.01.2016 god. uva�ena gospoda je posjetila JZU Dom zdravlja 
Ro�aje a razlog posjete je donacija savremenog saniteskog auta. 
Zajedno sa njima sa svojim saradinicima u Domu zdravlja je 
posjetio Ejup Nurković. TIKA je donirala Centru bezbjednosti
 Ro�aje terensko auto A Domu zdravlja Ro�aje sanitetsko auto,
 tim povodom je odr�ana mala svečanost na trgu uz primo predaju
 auta rukovodiocima ovih ustanova. Direktor doma zdravlja se 
zahvalio na donaciji i kao na predhodnim donacijama koje je
 Republika Turska preko svoje agencije za međunarodnu saradnju
 ï¿½ TIKA donirala ovoj ustanovi.

Tom prilikom su pobrojane dosada�nje donacije ovoj ustanovi.
 Prva donacija je rekonstrukcija porodili�ta i opremanje sa 
tehničkom opremom. Druga donacija je opremanje ambulante za
 očne bolesti sa cjelokupnom dijagnostičkom opremom i treća 
savremeno sanitetsko auto sa savremenom medicinskom opremom
 za pru�anje hitne medicinske pompći. Direktor je upoznao 
prisutne sa kadrom kojim raspola�e ova ustanova sa prostornom 
i tehničkom opremljeno�ću i perspektivama razvoja. Ambosador
 a potom direktor TIKE su se zahvalili na toplom prijemu i 
obećali da će i ubuduće donirati ovoj ustanovi ono �to budu
 potrebe ove ustanove a nadobrobit građana Ro�aja. 
Predsjednik op�tine se gostima zahvalio na mnogim donacijama
 različitim ustanovama i pojedincima koje je tika dosada donirala.
 Predsjednik op�tine je potom zamolio donatore da se nastavi
 saradnja na nivou lokalne zajednice i naznačio pojedine
 projekte koji bi bili prioriteti a slu�ili bi građanima Ro�aja.

   

 

     

30.12.2015. god.

U JZU Dom zdravlja Ro�aje priređena je mala svečanost
 za djecu sa posebnim potrebama i njihove roditelje. 
Povod svečanosti je bila donacija na�e sugrađanke 
 Semiha Luboder Kolarević u iznosu od 1000 eura . 
Odluka direktora i slu�be za djecu sa posebnim potrebama
 je bila da se pedesetoro ove djece dobije novčanu naknadu od 20 eura. 
Porodici i djeci se obratio direktor Doma zdravlja
 Ro�aje dr Hajran Kalač. On je naglasio da se u ovoj 
ustanovi  stvaraju sve bolji uslovi kako bi se udovoljilo
 ovoj djeci. Naglasio je da u fizkanoj medicini  primljen 
jo� jedan tehničar fizikalne medicine za ovu populaciju,
 da je dr Zekić zavr�ila specilizaciju iz pedijatrije i
 da će se baviti samo ovom populavcijom.
Dr Zekić je zamolila  prisutne roditelje da svi zajedno budu
 uporni kako bi rehabilitacija  ove djece bila bolja, treba
 da se anga�uju prvoshdno porodice , �kole, sve sredine gdje
 borave, Dom zdravlja i Lokalna samouprava. Dr Zekić je 
naglasikla da djeca sa posebnim potrebama mogu biti korisni
 članovi dru�tva i svojih porodica i jo� jednom je zamolila
 porodice ove djece na saradnju i da je ona spremna da im pomogne.

 

 

 15.12.2015 . god.

 OBUKA GESTOVNOG GOVORA POHAĐALI SU:

1. Dr Rifat Muković, ORL

2. Adina Pepić, med. sestra ORL  

VIJESTI 

Ro�aje 08.07.2015 god.

POSJETA DIREKTORA TIKE DR SERDAR KANA JZU DOMU ZDRAVLJA ROZAJE

 08.07.2015 godine imali smo zadovoljstvo da ugostimo
 generalnog direktora TIKE Serdara Kana iz Turske.

Prilikom posjete gospdinu Kanu je direktor Doma Zdravlja
 dr Hajran Kalač prestavio JZU Dom zdravlja Ro�aje, koliko
 radnika zapo�ljava , kakva je struktura skojom opremom
 raspola�e Dom zdravlja, odeljenskim kapcetima, koje 
dijagnostičke procedure radi itd.

Dr Kalač je upoznao je gospdina Kana i njegove saradnike,
 predsjednika Op�tine Ejupa Nurkovića sa donacijama koje 
je TIKA izvela u ovoj ustanovi o predhodnom periodu.

U ovoj ustanovi 2010 god. izvr�ena građevinska rekonstrukcija 
i opremanje inventarom, dijagnostičkim pomagalima pordili�te 
sa ginekologije cijelokupna investicija je iznosila oko 300.000 �.
 2013 godine izvedenisu građevinski radovi i nabavljena oprema
 za očnu ambulantu u vrijednosti 30.000 �.

Ovom prilikom gospodin Kan sa predsjednikom Op�tine i 
svojim saradnicima je obi�ao očnu ambulantu koju su zajednički
 sa direktorom Doma zdravlja svečano otvorili i na licu mjesta
 je gospodin Kan obećao da će se za ovu ambulantu donirati
 dodatna oprema, koju je predlo�io oftamolog dr Saimir Marki�ić.

Potom su obi�li porodili�te gdje je prezentirana �ta je 
sve urađeno i �ta bi od opreme trebalo nabaviti.

Na kraćem prijemu u kabinetu direktora Doma zdravlja prezentirano
 je od strane direktora Doma zdravlja �ta su prioriteti u daljem 
razvoju ove ustanove kako i u pobolj�anju uslova za rad zaposlenih 
u ovoj ustanovi i prilagođavanju ustanove za udobniji boravak
 pacijenata i drugih korisnika ove ustanove.

Navedeno je da je greni sistem dotrajao i to kotlovi grejna tijela,
 urađena je projektna dokumetacija i investicija je oko 70.000 �.
 Iznjete su potrebe zamjena sistama osmoze na hemodijalizi investicija 15.000�.

Nabavka jedne sonde D4 za potrebe porodili�ta cijna sonde oko 10.000 �
 i druga manje vrijedna oprema.U izlaganju gospodina Kana moglo se čuti da je zadovoljan i posjetom
 Domu zdravlja Ro�aje kao i onim �to je vidio u ovoj ustanovi i 
obećao da će i dalje pomagati ovu ustanovu u mjeri mogućeg. U kraćem
 izlaganju presjednika Op�tine Ro�aje gospodina Ejupa Nurkovića uz
 riječi zahvalnosti ovoj organizaciji i gospodinu Kanu izrazio je
 zadovoljstvo dosada�njom saradnjom, izrazio nadu da će TIKA i
 ubuduće pomagati ovu ustanovu i Op�tinu Ro�aje N ktraju se 
direktor Doma zdravlja Ro�aje zahvalio na posjeti u ime radnika 
ove ustanove i lično ime a zahvalnicu je iuputio i za sve druge
 donacije  koja je TIKA izvela u Crnoj Gori a vezane su za zdravstveni sistem

 

 Ro�aje 27.03.2015 god.

POSJETA MINISTRA ZDRAVLJA I DIREKTORA FONDA DOMU ZDRAVLJA RO�AJE

Dana 27.03.2015 god. ovu ustanovu je posjetio ministar zdravlja
 dr Budimir �egrt sa saradnicima, direktor Fonda zdrastva 
dr Kenan Hrapović i predsjednik Op�tine Ejup Nurković.

Svrha posjete je upoznavanje novog ministra sa stanjem i
 fukcionisanjem ove zdrastvene ustanove.

Ministar je obi�ao cjelokupni Dom zdravlja sve njegove segmente i slu�be. 
Po obilasku je u kabinetu direktora Doma zdravlja dr Hajrana Kalača
 izrazio zadovljstvo sa onim �toje vidio i po pitanju prostora, higijene,
 organizacije i načina fukcionisanja ove ustanove. Na radnom satanku 
direktor Doma zdravlja je upoznao prisutne o onome �to je rađeno
 u predhodnom vremenu kada su upitanju organizacija, usavr�avnje
 kadrova, stvaranje uslova za rad, koje su invisticije izvedene itd.

Direktor je upoznao prisutne da se organizacija rada stalno 
dograđuje i prilagođava pacijentima i novim svatanjima organizaciji rada.
 Edukacije svih zapo�ljenih su redovne a posebno se vodi računa 
o specijalizacijama za nedostajuće discipline. Invisticije u ovoj 
ustanovi su izvedene uglavnom preko donatora i nabrojane su one 
najveće: Rekonstrukcija porodili�ta, građevinski plus oprema u 
iznosu 300,000 eura, očna ambulanta, građevinski i oprema 
30,000 eura oba projekta donirala Tika Turska.

Laboratorisku opremu i sanitetsko auto donirala Japanska vlada 
70,000 eura, stolarija sa bravarijom donirao Karitas Luksenburg 
iznos 150,000 eura, zaobilaznicu oko Doma zdravlja sa asfalitiranjem,
 rasvjetom, kupljenjem otbadnih voda i rekonstrukcijom 
kanalizaconog sistema uradila Lokalna uprava.

Rekonstrukcija unutra�njih ambulanti prilaza, stepeni�ta itd.
 u iznosu od 20,000 eura uradio Dom zdravlja iz sopstvenih
 sredstava kao i vi�e aparat i tehničkih sredstava. Za to vrijeme
 Fond zdrastva invistirao 50,000 eura za rekonstrukciju primarne
 mre�e za grijanje. Uz niz manjih projekata ova ustanova je 
stvorila uslove za dobro fukcionisanje.

Direktor Doma zdravlja Ro�aje je potom upoznao prisutne sa
 priotetima budućeg razvoja ove ustanove i sa problemima sa
 kojima se sreće ova ustanova i predlo�io načine rije�avnja.

Ministar zdravlja je izrazio zadovoljstvo sa onim �to je vidio sa 
načinom fukcionisanja sa modelom prilagođavanja i dao prijedlog
 ï¿½ta treba raditi u predstojećem periodu kao i omogućnostima
 daljeg unapređenja fukcinisanja ove zdrastvene ustanove. 
Iznio je stav da se u sve aktivnosti treba uključiti i Lokalna
 zajednica i pomoći finasiski ovu zdrastvenu ustanovu u smislu 
podizanja kvalitetata rada kao i odr�avanje objekata. 
Predsjednik op�tine je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom,
 iznio stavove o dosada�njem fukcionisanju ove ustanove, izrazio
 spremnost da pomogne i dao prijedlog da bi trebalo razmisliti
 u prerastanju u Op�tu bolnicu, na tu opasku su se uključili i
 ministar i direktor Fonda da će se sve razmotriti ali da je 
to ne racionalno i da nigdje u svijetu na udaljenostisti 
ispod 50 km. ne postoje Op�te bolnice. Direktor Fonda zdrastva
 je iznio svoje viđenje fukcinisanja ove ustanove o načinu i
 metadologiji novog pristupa i praćenja svih segmenata 
zdrastvenog sistema o racionalizaciji �tednji i finasijskim
 problemima Fonda zdrastva a da je spreman da podr�i sve racionalne projekte.

Na kraju su se svi saglasili da ova ustanova radi dobro da
 treba napraviti napora da se podignu standardi, da se stvore
 ï¿½to bolji uslovi za rad zapo�ljenih kao i pacijenta koji 
koriste usluge ove ustanove.

 

Ro�aje, 24.04.2012.god.
Dom zdravlja Ro�aje, posjetio je ambasador Japana u Crnoj Gori  Nj.E.g Toshio Tsunozaki. Razlog posjete Nj.E., je uručivanje donacije ro�ajskom Domu zdravlja vrijedne oko 72 000, 00eura.
Donirana je oprema za labaratoriju Doma zdravlja i jedno specijalizovano vozilo za potrebe Doma zdravlja u slučaju neophodnog transporta bolesnika prema većim zrdastvenim centrima.
Uručivanje donacije upriličeno je u Domu zdravlja.
Ambasador je istu uručio Direktoru  Doma zdravlja gospodinu Hajranu Kalaču a ceremoniji je prisustvao Predsjednik Op�tine Ro�aje sa svojim saradnicima  i Sekretar Ministrastva zdravlja gospodin Zoran Kostić.